• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Aktualności

  Wakacje kredytowe

   

  Wniosek o wakacje kredytowe - POBIERZ

  INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE
  SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - WAKACJE KREDYTOWE
  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZYŻOWIE

   

  1. Na Wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej.

  2. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
  1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

  3. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.

  4. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

  5. W okresie zawieszenia spłaty kredytu, kredyt nie podlega monitorowaniu, nie są wysyłane wezwania do spłaty czy dostarczenia dokumentów wymaganych Umową kredytu.

  6. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą Umową kredytu.

  7. Zawieszenie spłaty kredytu realizowane jest:
  1) na Wniosek Kredytobiorcy i dotyczy zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres wskazany we Wniosku, jednak nie
      dłuższy niż 8 miesięcy, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2;
  2) bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację
      finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  8. Zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, nie stosuje się do Umów kredytu zawartych od 1 lipca 2022 r.

  9. Bank, na wniosek Kredytobiorcy zawiesza spłatę raty kredytu, która została wskazana przez Kredytobiorcę we Wniosku pod warunkiem, że Wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat.

  10. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucony.

  11. Zawieszeniu ulega rata, która zgodnie z harmonogramem ma być płatna w miesiącu wskazanym przez Kredytobiorcę na Wniosku w terminach zgodnie z Ustawą. Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.

  12. Wnioski są przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

  13. Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

  14. Bank stosuje Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego - Wakacje kredytowe zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy i na wskazany przez Kredytobiorcę okres wynoszący maksymalnie 8 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych Wniosków przez Kredytobiorcę) zgodnie z terminami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  15. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:
   1) w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb
      mieszkaniowych;

  2) bez względu na fakt, czy Kredyt jest spłacany terminowo, czy też występują zaległości w spłacie Kredytu;
  3) w odniesieniu do kredytów na cele mieszkaniowe osób fizycznych.

  16. Bank nie pobiera opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Wniosków.

  17. Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

  18. Zastosowanie Wakacji kredytowych nie wymaga podjęcia decyzji kredytowej, ani sporządzenia aneksu do Umowy kredytu.

  19. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie spłaty kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu.

  20. Wniosek o wakacje kredytowe jest dostępny do pobrania na stronie www.bsstrzyzow.pl/wakacje-kredytowe.html

  21. Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:
  1) złożenie Wniosku w  Placówce Banku;
  2) dostarczenie Wniosku do Banku za pomocą poczty elektronicznej;
  3) dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

  22. Bank potwierdza w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku. Bank wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostanie zawieszona spłata kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. 

  23. Nowy harmonogram spłat kredytu wysyłany jest na adres email Kredytobiorcy lub, w przypadku jego braku, listem zwykłym na adres korespondencyjny.

  Wniosek o wakacje kredytowe - POBIERZ

   

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl