• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Informacje formalno-prawne

   

  Klauzula informacyjna Kandydata / Członka Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

   

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (zwany dalej Bankiem) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,
   z siedzibą w Strzyżowie ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych
   z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bsstrzyzow.pl, pod numerem telefonu (17) 2761010 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej;
  3. Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia w poczet członków, a także w przypadku podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Pani/Pana członkostwa w spółdzielni, w tym: prowadzenia przez Bank rejestru członków, zawiadamiania o zebraniach organów, rozpatrywania wniosków i spraw członka wobec spółdzielni - przetwarzanie to będzie dokonywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy z 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, a także Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, a także zawartych w statucie Banku, a także Rozporządzenia UE nr 575/2013 i Statutu Banku w zakresie możliwości wypłaty udziałów w razie wypowiedzenia członkostwa;
  4. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, m.in. dostawcom usług informatycznych dla Banku, podmiotom świadczącym usługi prawne, innym podmiotom wspierającym działalność Banku, a także podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa, takim jak np. związek rewizyjny, organy nadzoru finansowego, biegły rewident;
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
   i Liechtenstein);
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków, a w razie jej podjęcia przez okres bycia członkiem Banku Spółdzielczego, aż do czasu ustania stosunku członkostwa, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z relacji członkowskiej z Bankiem;
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani praw i wolności;
  9. podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL jest obligatoryjne – wynika z przepisów prawa, a także Statutu Banku, brak podania tych danych uniemożliwi przyjęcie w poczet członków, w pozostałym zakresie tzn. np.
   nr telefonu, e-mail jest dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też dokonywane profilowanie, a także automatyczne podejmowanie decyzji w Pani/Pana sprawach.

   

   

   

   

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl