• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Reklamacje

  Reklamacje

   

   

  INFORMACJA

  dla Klientów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

  „Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie"

   

  § 1

  [Skarga]

  1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej przez klientów Banku mogą być
   zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.
  2. Skarga może być zakwalifikowana jako:
  1. skarga (skarga pracownika, skarga na członka Zarządu Banku, skarga na Zarząd Banku);
  2. reklamacja;
  3. wniosek.
  1. O kwalifikacji, o której mowa w ust. 2 decyduje treść pisma klienta.
  2. Skargi należy kierować do Zarządu Banku, przy czym skarga dotycząca członka Zarządu Banku oraz Zarządu Banku, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.

   

  § 2

  [Reklamacja]

  1. Przedmiotem reklamacji składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług świadczonych dla klienta.
  2. Reklamacje należy kierować do Zarządu Banku.

   

  § 3

  [Wniosek]

  1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
  2. Wnioski należy składać do Zarządu Banku.

   

  § 4

   [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków]

  1. Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
  2. osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  3. listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
   1. Skargi, reklamacje, wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być wnoszone przez klienta
    w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:
  1. Centrala – Centrala Banku w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów;
  2. Oddział w Czudcu –ul. Jasielska 9, 38-120 Czudec;
  3. Oddział we Frysztaku – Pl. Św. Floriana 9, 38-130 Frysztak;
  4. Oddział w Niebylcu – 38-114 Niebylec 170
  5. Oddział w Wiśniowej – 38-124 Wiśniowa 251.

   

  § 5

  [Zakres danych zawartych w skardze, reklamacji, wniosku]

  1. Treść skargi, reklamacji, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis klienta.
  1. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz skargi, reklamacji, wniosku może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika jednostki bankowej braku informacji wymaganych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, o których mowa w ust. 1 pracownik jednostki bankowej  zobowiązuje klienta do ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył skargę, reklamację, wniosek.
  3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, pracownik jednostki bankowej informuje klienta, że rozpatrzenie skargi, reklamacji, wniosku nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. W takim przypadku klient jest informowany o negatywnym rozpatrzeniu skargi
   w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 lub 2.
  4. Przepisu § 5 ust.  4 zd. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

   

  § 6

  [Sposób potwierdzenia wpływu skargi, reklamacji, wniosku]

  1. Pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek złożoną:
  1. osobiście w formie pisemnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  2. osobiście w formie ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta, z której następnie pracownik jednostki bankowej sporządził na formularzu skargę, reklamację, wniosek

  potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla klienta i opatruje ją pieczątką imienną, podpisem pracownika przyjmującego skargę, reklamację, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia.

  1. W przypadku złożenia skargi, reklamacji, wniosku w sposób opisany w § 4 ust. 1 pkt 2 pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek potwierdza jej złożenie w formie pisemnej poprzez poinformowanie klienta o przyjęciu skargi, reklamacji, wniosku wraz ze wskazaniem terminu jej rozpatrzenia.
  2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli umowy z Bankiem  pracownik jednostki bankowej wraz z potwierdzeniem złożenia skargi, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazuje klientowi w formie pisemnej następujące informacje:
   1. miejsce składania skarg, reklamacji, wniosków;
   2. przyjętą przez Bank formę składania skarg, reklamacji, wniosków;
   3. termin rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku;
   4. sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosku.
  3. Przepisu § 6 ust. 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

   

  § 7

  [Termin rozpatrzenia skarg, reklamacji, wniosków]

  1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
  1. 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla skargi, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej;
  2. 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej.

  z zastrzeżeniem skarg składanych na członka Zarządu Banku i Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu.

  1. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku termin o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu maksymalnie do
  1. 35 dni roboczych do skarg, złożonej przez Klienta, związanej z realizacja Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej;
  2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej.
  1. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę, reklamację, wniosek
   w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:
  1. przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku;
  2. okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;
  3. przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 2.
  1. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, skargę, reklamację, wniosek uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
  2. Przepisu § 7 ust. 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

   

  § 8

  [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosków]

  1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
  1. listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub
  2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy podany w skardze, reklamacji, wniosku, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
  1. W odniesieniu do klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
  2. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
  3. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem skarga, reklamacja, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali Banku.
  4. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli skargę, reklamację, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze, reklamacji, wniosku lub na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
  5. Przepisu § 8 ust. 5 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

   

  § 9

  [Informacje dodatkowe]

  1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
  3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, reklamację, wniosek klient może:

  1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;

  2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

  3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

  4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub

  5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

  4. Przepisu § 9 ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl