• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Reklamacje

  Reklamacje

   

   

  INFORMACJA

  dla Klientów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

  „Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie"

   

  [Forma i miejsce złożenia reklamacji]

  1. Reklamacje mogą być wnoszone przez Klienta:

  1) osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą Klienta;
  2) listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą Klienta;

  2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 mogą być wnoszone przez Klienta w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą Klienta:

  1) Centrala – Centrala Banku w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów;
  2) Oddział w Czudcu – ul. Jasielska 9, 38-120 Czudec;
  3) Oddział we Frysztaku – Pl. Św. Floriana 9, 38-130 Frysztak;
  4) Oddział w Niebylcu – 38-114 Niebylec 170
  5) Oddział w Wiśniowej – 38-124 Wiśniowa 251.

  [Zakres danych zawartych w reklamacji]

  1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
  2) adres korespondencyjny; 
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;
  4) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) własnoręczny podpis Klienta
  6) w przypadku reklamacji ubezpieczeniowej – dodatkowo numer polisy/szkody/naprawy
  Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji Klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.

  2. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie. 

  3. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta. Niezależnie od powyższego Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

  [Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

  Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej. 

  [Termin rozpatrzenia reklamacji]

  1. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona Klientowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:

  1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej;
  2) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej.

   2. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu do: 

  1) 35 dni roboczych do reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej;
  2) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej.

  3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym Klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji wraz z podaniem:

  1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji,;
  2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;
  3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację,  który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

  4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta (nie dotyczy klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników).

  5. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, określonego w ust. 1 i 2, chyba, że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

  6. W przypadku, gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść Klienta.

  [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

  1. Odpowiedź na  reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:

  1) listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji przez Klienta, lub 
  2) wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, podany w reklamacji, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
   

  [Informacje dodatkowe]

  1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

  2. W razie sporu z Bankiem Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

  3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, Klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego**. 

  4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Klient może:

  1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;
  2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich*;
  4) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego** w sprawie rozwiązania sporu lub
  5) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego wskazując Bank jako pozwanego.

   

  Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a Bankiem przed: 

  1)  Rzecznikiem Finansowym**, adres strony internetowej:  https://www.rf.gov.pl;
  2) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl;
  3) Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich*, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl.

   


  *) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych (konsumentów), nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników.
  **) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników

   

   

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl