• Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
 • + 48 17 276 00 60
 • Informacje formalno-prawne

  EURO-FATCA

  EURO - FATCA

  INFORMACJE OGÓLNE:

   

  Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymienienia z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje  finansowe.

  Celem realizacji powyższych zobowiązań Polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017r.  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji

  w dziedzinie opodatkowania.

  Działając w świetle ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Strzyżowie zobowiązany jest określić rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy

  w Strzyżowie będzie korzystał z danych które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

   

  Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju Bank Spółdzielczy w Strzyżowie zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

   

  WAŻNE INFORMACJE:

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

   

  Klient Indywidualny:

  oswiadczenie_euro-fatca_klienta_indywidualnego.pdf Oświadczenie_CRS_Klienta_Indywidualnego.pdf

   

  Klient Instytucjonalny:

  oswiadczenie_euro-fatca_klienta_instytucjonalnego.pdf Oświadczenie_CRS_Klienta_Instytucjonalnego.pdf

  oswiadczenie_euro-fatca_beneficjenta_rzeczywistego.pdf Oświadczenie_CRS_Beneficjenta_Rzeczywistego - dokument wypełniany przez osoby kontrolujące Klientów Instytucjonalnych.pdf

   

   

  W przypadku pytań dotyczących EURO-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Strzyżowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

  Ład Korporacyjny

  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

  ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

   

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Strzyżowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Strzyżowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

  Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Strzyżowie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

   

  1)        § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

  zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

   

  Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

   

  Ponadto w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 12 ust. 1 i 2, § 22 ust. 1 i 2, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

   

   

  zasady_ladu_korporacyjnego_22.07.2014.pdf Zasady ładu korporacyjnego 22.07.2014.pdf

   

  schemat_organizacyjny.pdf schemat_organizacyjny.pdf

   

  schemat_organizacyjny.pdf Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie.pdf

   

   

  RODO

  Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych - RODO).

  W związku z tym Bank przedstawia Państwu informację wymaganą Rozporządzeniem
  i dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów.

   

  INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

   

  Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

   

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Bank ma siedzibę w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, strona www.bsstrzyzow.pl W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z pracownikiem Banku w placówkach sprzedażowych, lub z Inspektorem ochrony danych.

  1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

  Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bsstrzyzow.pl, tel. 17 2761010.

  1. W jakim celu Bank przetwarza Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w następujących celach:

  1. marketing bezpośredni Banku oraz podmiotów z Grupy BPS (art. 6 ust. 1 lit. a) albo art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  2. badanie zdolności kredytowej  i analizy ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia w przypadku przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania),
  3. zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
  4. statystyka/raportowanie wewnętrzne Banku (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  5. rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  6. wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Prawa bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  7. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  8. archiwizacja (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).
  1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

  Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  1. identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, pesel),
  2. teleadresowe (adres),
  3. kontaktowe,
  4. finansowe,
  5. dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
  1. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  3. Związek Banków Polskich,
  4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  5. Komisja Nadzoru Finansowego,
  6. biura informacji gospodarczej,
  7. spółki Grupy BPS,
  8. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  9. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

  1. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO),
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO),
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  8. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7, ust. 3 RODO).
  1. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do tego organu.

  1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

  W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Bank zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

  Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  1. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

  1. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast
  w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

  Dane osobowe mogą pochodzić również ze źródeł publicznie dostępnych, np.:

  1. Biuro Informacji Kredytowej,
  2. biura informacji gospodarczej,
  3. Minister Cyfryzacji (rejestr PESEL),
  4. Krajowy Rejestr Sądowy,
  5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  6. Monitor Sądowy i Gospodarczy.

   

  ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

  Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku
  w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

  1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
   1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
   2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  
    w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
   3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsstrzyzow.pl, w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
  4. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
  5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
  6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
  7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym
   z udzieleniem odpowiedzi.
  9. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek
   w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank
   w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
  10. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  11. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bsstrzyzow.pl

   

  Administrator - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

  Pobierz wniosek:

  Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).pdf

  PSD2

  Informacje dla dostawców usług (TPP)

  Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera 

  LINK DO PORTALU DEVELOPERA

  https://psd2-pdev.bsstrzyzow.pl

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  designed by Net-Line | www.net-line.pl